Izravna / neposredna / direktna vladavina naroda (demokracija)

Izravna / neposredna / direktna vladavina naroda (demokracija)

230 2332

Trebaju li se pripadnici Pokreta za oslobođenje životinja organizirati po principima izravne demokracije?

 

autor: Zdravko Popović (grupa Direktna demokracija u školi)
lektura i korektura: Hrvoje Jurić i Dijana Ćurković

 

Direktna demokracija je u društvu, a pogotovo u javnosti i obrazovanju, sistemski zanemarivan pojam koji zadnjih godina sve više dobiva na popularnosti uslijed brojnih inicijativa raznih skupina građana koje djeluju izvan ustaljenih oblika formalnih institucija. Pored otpora današnjih vladajućih struktura prema takvim idejama jedan od najvećih izazova kvalitetnog uvođenja i daljnje primjene direktnodemokratskih principa je nedovoljno razumijevanje značenja pojma direktne demokracije, iz čega onda proizlazi i njena neadekvatna primjena u praksi. Pristup kojim grupa Direktna demokracija u školi vrši edukaciju po tom pitanju dolazi u tri koraka: objašnjavanje značenja samog pojma demokracije, analiza današnjeg prevladavajućeg sustava predstavničke demokracije te predstavljanje ideje direktne demokracije u odnosu na postojeći sustav, potkrijepljene povijesnim i aktualnim primjerima. Tekst koji slijedi tek je okvirni pregled takvog pristupa.

Riječ demokracija složenica je dviju grčkih riječi: demos što znači narod ili većina i kratein što znači vladati, što pak u zajedničkom prijevodu tih riječi znači vladavina naroda. To je po definiciji oblik dru­štvenog uređenja u kojem vlast proizlazi iz naroda, tako da je narod vrhovni nositelj vlasti. Po ideji bi to, dakle, trebao biti oblik vladavine u kojem svi građani imaju jednako pravo sudjelovati u donošenju odluka koje se tiču njihovih života (individualnog i zajedničkog života), a u praksi bi se to trebalo pokazati kao vladavina većine u korist većine. Razumijevanje pojma demokracije kao vladavine naroda prepoznaje se u još jednom vrlo sličnom terminu, univerzalno korištenom u socijalističkim režimima, a to je “narodna vlast”. Koliko su ti režimi opravdali svoj naziv ostaje zabilježeno u nekim od tužnijih poglavlja ljudske povijesti. Na to se važno podsjetiti kako bi rasvijetlili činjenicu da se nije dovoljno samo nazvati demokratskim da bi se to uistinu i bilo. U današnjem svijetu samo se pet država po svojim ustavima definiraju kao entiteti koji nisu demokratski: Vatikan, Saudijska Arabija, Fidži, Tonga i Brunej. Gledajući na toj deklarativnoj razini to bi značilo da živimo u vrlo uređenom i slobodnom svijetu, no znamo da nije tako. Naprotiv, danas se i u stručnim krugovima i među političkim “elitama” i u široj javnosti sve više govori o “demokratskom deficitu” i sistemskim problemima demokratskih institucija, odnosno o “krizi demokracije”, čak i u onim zemljama koje se diče demokratskom tradicijom, kao što su SAD i zapadnoeuropske zemlje. Pokazuje se da ekonomska i politička sfera društva ne grade jedna drugu po automatizmu već da su to aspekti kojima treba posvetiti jednaku pažnju želi li se stvoriti uistinu slobodno društvo. Ni socijalizam ni kapitalizam sami po sebi ne donose demokraciju te, ako ih se polovično tretira, oba nužno vode u diktaturu. Tek pažljivom razradom procesa kojima će se ljudima osiguravati stvarna sloboda sudjelovanja u društvu možemo osigurati uvjete i za ostvarivanje blagostanja svih njegovih pripadnika. Da bi se razumjela demokracija kao sustav koji je osmišljen s namjerom ostvarivanja upravo tog ideala slobode i blagostanja te da bi se ponuđeni modeli mogli izložiti konstruktivnoj kritici, za početak treba poznavati njenu proceduru. Procedura demokracije se u svom temelju svodi na kružni tok od šest koraka:

— Rasprava,

— Formuliranje problema, pitanja ili rješenja,

— Rasprava,

— Donošenje odluka,

— Izvršavanje odluka,

— Provjera izvršavanja odluka.

Prvo se kroz raspravu prepoznaju aktualne potrebe zajednice, a zatim se kroz formuliranje problema, pitanja ili rješenja definiraju moguće opcije za konkretne akcije. U sljedećem koraku se te opcije kroz raspravu podvrgavaju kritičkoj analizi na temelju koje sudionici u nastavku rasprave mogu zauzeti svoj konačan stav. Taj se stav nakon rasprave izražava i u činu zajedničkog donošenja odluka o tome s kojim će se opcijama krenuti u provedbu. Nakon odlučivanja slijedi izvršavanje donesenih odluka koje, da bi demokratska procedura bila kompletna, mora biti izloženo provjeri. Provjera izvršavanja odluka se (nakon nadzora i davanja izvještaja) u svojoj zadnjoj fazi sastoji od rasprave koja ujedno označava i početak novog ciklusa demokratske procedure.

Kod ocjenjivanja demokratičnosti određenog sustava vrlo je važno imati i jasnu sliku o nositelju demokratske procedure kojim se određuje tko ili što provodi proceduru, a nad kim ili čim se ona provodi – drugim riječima: tko je subjekt a tko objekt demokracije. Do danas je kreiran već cijeli niz raznih demokratskih modela koji se razlikuju upravo po pristupu definiranja subjekta i objekta demokracije, no oni se svi nalaze unutar spektra dva temeljna, međusobno suprotstavljena modela, a to su predstavnička i direktna demokracija.

Predstavnička (parlamentarna, elektorska) demokracija je prevladavajući model odlučivanja u današnjem društvu, a bazira se na izboru pojedinaca koji će, u ime onih koji su ih birali, donositi odluke od važnosti za zajednicu, čime se uspostavlja klasična hijerarhijska struktura s onima koji naređuju i onima koji slušaju naredbe, prisutna i u svim oblicima nedemokratskih sustava. Formalno gledano, svi pripadnici zajednice izborom svojih predstavnika djeluju kao subjekt demokracije, ali samim činom takvog izbora oni moć svakog daljnjeg odlučivanja prebacuju sa sebe na tako izabrane predstavnike, koji preuzimaju ulogu subjekta, dok ostatak zajednice postaje objekt demokracije. To znači da u cjelokupnoj demokratskoj proceduri (od rasprave do provjere izvršavanja odluka) sudjeluju samo izabrani predstavnici, dok su ostali iz te procedure izuzeti. U periodu između izbora predstavnici nisu dužni slušati volju birača ili donositi odluke prema danim obećanjima jer ih moguće sankcije za takvo ponašanje čekaju tek gubitkom na sljedećim izborima. U međuvremenu njih je izuzetno teško opozvati, kao što je njihov neprihvatljiv rad teško pravovremeno spriječiti. Izabrani predstavnici su pritom skloni “odvojiti se od baze” i ravnati se vlastitim interesima ili interesima različitih skupina, a ne svojih birača, odnosno općim dobrom. Na taj način se potiče apatija građana, neaktivnost i nezainteresiranost za bitna pitanja zbog nemoći i zato što se odgovornost, ali prvenstveno moć, prebacuje na predstavnike.

Navedeni problemi svojstveni su svim predstavničkim sustavima od državnih i gradskih struktura do radnih organizacija, udruga i ostalih hijerarhijski ustrojenih grupa, s tim da su posebno vidljivi upravo na onom području za koje je demokracija kao ideja uopće i nastala, a to su država i grad. Tu u cijeloj demokratskoj proceduri (od rasprave do provjere izvršavanja odluka) sudjeluju samo profesionalni političari, koji više nisu čak niti “narodni zastupnici” (predstavnici svojih glasača), nego su predstavnici svojih stranaka koje uglavnom u prvi plan stavljaju stranačke interese i interese drugih interesnih skupina, a tek onda (i to možda!) u drugom koraku, slušaju svoje birače, budući da o tim glasovima ovisi njihova karijera profesionalnih političara, a često i konkretna materijalna dobit. Interesi stranaka su pak dobrim dijelom podređeni osobnim interesima njihovih vođa, zbog čega same stranke unutar sebe često funkcioniraju krajnje nedemokratski, što se onda odražava i na opće djelovanje stranke. Takav sustav bismo umjesto demokracije prije mogli nazvati partitokracijom, znači, vladavinom partija ili stranaka. Tu postaje svejedno radi li se samo o jednoj jedinoj stranci, stranci koja u parlamentu ima dovoljnu većinu, ili koaliciji stranaka, odluke koje se donose, čak i uz iskrenu namjeru za ostvarivanjem općeg dobra, nisu stvarni odraz volje naroda.

Još jedan izuzetno važan aspekt koji podriva demokraciju je način na koji se stranke financiraju, pod čime se prvenstveno misli na izdašne donacije raznih moćnih interesnih skupina, pretežno iz sfere krupnog kapitala, koje za uzvrat za svoje donacije očekuju usluge od onih koji pobijede na izborima. Izabrani političari te usluge zdušno i vraćaju, žele li i dalje dobivati donacije. To dovodi u neravnopravan položaj sve one koji se kandidiraju na izborima a zastupaju stavove koji nisu u interesu takvih moćnih skupina. Zbog manjka financija oni ne mogu ostvariti jednaku vidljivost u predizbornoj kampanji. S jedne strane to biračima sužava izbor onih koje mogu percipirati kao ozbiljne kandidate, čime se sa svakim izborima stvar više manje svodi na iste prevladavajuće opcije. Takvi uvjeti navode razočarane birače da ne glasuju više za neku opciju, već protiv one opcije koja im najviše smeta, što njihovu ulogu subjekta demokracije u trenutku izbora još više smanjuje. S druge strane, podilaženjem moćnim interesnim skupinama, vladajućim strukturama se kao nositeljima demokratske procedure i samima smanjuje uloga subjekta demokracije jer ne donose samostalne odluke. Postoje već brojni slučajevi donacija u različite stranke iz istih financijskih izvora, što upućuje na to da postoje skupine kojima uopće nije važno tko će pobijediti na izborima da bi bilo po njihovom. To pak potpuno isključuje narod kao subjekt demokracije, što znači da isključuje i demokraciju kao takvu.

Direktna (neposredna, izravna) demokracija je model odlučivanja koji se bazira na zajedničkom ravnopravnom odlučivanju o svim pitanjima važnima za zajednicu. Kao što mu i sam naziv govori, u tom sustavu nema posrednika kao nositelja demokratske procedure, već je veza između donošenja odluka i onih na koje se odluka odnosi direktna. To znači da je cjelokupna zajednica ujedno i subjekt i objekt demokracije. Da bi se to postiglo, za razliku od hijerarhijske piramidalne strukture predstavničkih sustava, direktnodemokratski sustavi grade se po horizontalnoj strukturi raspravljanja, odlučivanja, izvršavanja odluka te njihove provjere. Pod tim se podrazumijeva da svi imaju jednako pravo sudjelovanja u raspravi, kao i jednako pravo glasa, čime se moć odlučivanja i upravljanja nalazi u rukama cijele zajednice. Takvi sustavi nemaju vođa pa samim tim ne postoje ni očekivanja članova zajednice da će netko umjesto njih donositi spasonosna rješenja za njihove probleme, čime ih se potiče na veći angažman u zajednici, jer uz tako pruženu moć za donošenje odluka, dolazi i odgovornost za njihovo sprovođenje. Na taj način se u praksi doslovno ostvaruje osnovna ideja demokracije da odluke donosi većina u korist većine.

Većina prigovora na ideju direktne demokracije svodi se na percepciju takvih sustava kao sporih u donošenju odluka koje se dalje zbog ne postojanja strukture teško sprovode u djelo, kao onih u kojima se zanemaruju mišljenja stručnjaka, koji vode ka diktaturi većine nad manjinom te koji zbog svega navedenog, usprkos svojoj lijepoj ideji, u realnom svijetu jednostavno nisu izvedivi.

Na prvi pogled može nam se činiti da se odluke najbrže donose u diktaturi, čime se zapravo svaki oblik demokracije može promatrati u smislu smanjenja efikasnosti, a zbog čega još i danas imamo struje mišljenja koje zagovaraju sustav “prosvijećenog apsolutizma”. Problem je u tome što je rizik da će postavljeni apsolutni vladar uistinu biti tako prosvijećen kako se očekuje, zbog čega će stalno raditi za opće dobro, prevelik, pogotovo ako tu mogućnost gledamo u horizontu više generacija ljudi. Imajući to u vidu, mnogi zagovaraju predstavničku demokraciju kao sustav koji je od svih ponuđenih “najmanje loš” jer ostvaruje ideju volje naroda putem izbora, a zadržava efikasnost koja dolazi s pojedincima koji donose odluke. No takva je percepcija kriva iz nekoliko razloga. Kao prvo, da bi se mogla donijeti kvalitetna odluka potrebno je o određenoj temi na raspolaganju imati što je moguće više informacija. To znači da će se svaki odgovorni donositelj odluka potruditi o dotičnoj temi temeljito informirati prije nego donese odluku, a za to treba vremena. Rasprave, koje su ključni temelj direktnodemokratskih sustava, to vrijeme skraćuju, jer više ljudi će prije skupiti i više informacija, a kroz zajedničku raspravu će ih moći brže i razmijeniti. Kao drugo, zajednička rasprava i donošenje odluka dovode do toga da svi te odluke i razumiju zbog čega se puno lakše može pristupiti njihovoj primjeni, za razliku od predstavničkog sustava u kojem se, pored razloga za odluku, mora još dodatno objašnjavati i njena primjena. Na taj se način zbog zajedničkog uvida brže prepoznaje i krivo donesena odluka, a brže se vrši i njena promjena. Zajednica će samoj sebi uvijek lakše priznati pogrešku, nego što je to u stanju pojedinac priznati drugima. To je jedna od izuzetno važnih odlika direktne demokracije jer kvaliteta svakog sustava, bilo da se radi o društvu ili o pojavama u prirodi, mjeri se prvenstveno po tome koliko brzo je u stanju ispravljati vlastite greške. Naravno, ostaje još i razmotriti situacije u kojima je potrebno donijeti hitne odluke, gdje posebnu pažnju treba posvetiti pitanju ovlasti. I tu se hijerarhijski sustav pokazuje kao manje efikasan, jer što je hijerarhija izraženija, to se razne ovlasti više raspršuju i čine cijeli sustav slabije povezanim. Put od prepoznavanja konkretnog problema, preko stvaranja ideje za njegovo rješenje, do donošenja odluke za sprovedbu rješenja, ispresijecan je raznim instancama, podređenim višim instancama, koje su pak podređene još višim instancama. Kroz cijeli taj put kvaliteta informacije o određenom problemu se gubi, što smanjuje i kvalitetu konačnih rješenja. Predstavničkodemokratski sustavi nam na dnevnoj bazi pružaju obilje takvih primjera kroz razne administrativne zavrzlame te nedorečene i štetne zakone. U direktnodemokratskom sustavu jedina sljedeća distanca nakon pojedinca je cjelokupna zajednica, što znači da informacija o određenom problemu onima koji odlučuju dolazi u izvornom obliku jer je iz prve ruke.

Što se tiče mogućnosti samostalnog donošenja odluka, to nas dovodi do sljedećeg prigovora o nepostojanju strukture u direktnodemokratskim sustavima. Ta se primjedba toliko često veže uz direktnu demokraciju da čak postoje i njeni zagovaratelji koji smatraju da u direktnodemokratskim sustavima strukture ne smije biti. To ne samo da je krivi pristup, već je i potpuno nerazumijevanje sustava. Ako postoji sustav, on postoji zato što ima određenu strukturu, inače nije sustav ni po definiciji ni u realnosti. Kad netko inzistira na sustavu bez strukture to samo znači da mu se, umjesto planski, struktura kreirala sama, što nužno vodi u cijeli niz problema koji taj sustav pretvaraju u suprotno od onog što je trebao biti. Struktura direktnodemokratskih sustava je horizontalna, što podrazumijeva jednak pristup svim njihovim sudionicima. To ne znači da se unutar direktnodemokratskih zajednica ne mogu donositi samostalne odluke, nema tog plana koji se može provesti do kraja bez mogućnosti djelovanja na licu mjesta kad situacija to traži, neovisno o sustavu po kojem se taj plan provodi. Koliko daleko netko može ići u svom samostalnom djelovanju ovisi o ovlastima koje je dobio da bi mogao izvršiti povjerenu mu zadaću. Uzmimo za primjer nogometni klub: da bi momčad kluba na terenu bila što efikasnija kroz cijelu sezonu, nju nužno mora voditi trener – netko tko sa strane može sagledati cijelu igru, tko prati i zna mogućnosti pojedinih igrača, tko prepoznaje kad nije njihov dan, ili kad je baš određeni igrač potreban za prevagu na terenu itd. Ono što taj klub čini predstavničkim ili direktnodemokratskim vidimo po tom tko bira trenera, prati njegov rad te odlučuje o tome hoće li ostati na svojoj funkciji ili će se zamijeniti nekim drugim – je li to samo jedan čovjek ili manja grupa ljudi ili su to svi članovi kluba.

Prigovor da ljudi kao grupa nisu u stanju donositi kvalitetne odluke jer nisu stručni za probleme kojima se bave, dok se stavovi onih koji jesu stručnjaci gube u masi, još je jedan u nizu koji dolazi iz krivo postavljene perspektive. Praksa je pokazala da su zajednice koje funkcioniraju po direktnodemokratskom principu u stanju donositi kvalitetne odluke, štoviše, količine odluka koje donose boljitak zajednici i kojima su njeni pripadnici zadovoljni veći je nego u zajednicama koje funkcioniraju po predstavničkom principu, što se može vidjeti u tome kako se koje zajednice razvijaju. Kad se članovi zajednički brinu o svojoj zajednici, onda su i znatno spremniji poslušati savjete stručnjaka koji će im pomoći u njenom razvoju. Nasuprot tome, sustavi predstavničke demokracije prepuni su primjera zanemarivanja stavova stručnjaka na cijelom nizu područja jer nisu odgovarali trenutnim interesima onih koji su na položaju moći. Isto tako treba uzeti u obzir koga se sve može smatrati stručnjakom – radnik na određenom radnom mjestu je itekako stručnjak za svoj posao, kao što je i stanovnik nekog kvarta ili sela itekako stručnjak za svoje okruženje.

Na sličnom tragu prethodnog prigovora, kojim se gleda na ljude kao na nerazumnu masu, dolazi i stav da će zajedničko odlučivanje o svim stvarima bitnima za zajednicu dovesti do tiranije većine nad manjinom. To je stvaran problem, ali on je prisutan i u svim drugim sustavima – ne postoji društveni koncept koji isključuje mogućnost problema, kad bi postojao svijet bi već odavno bio bitno drugačiji – koliko je neka zajednica dobra na kraju se uvijek svodi na to koliko su dobri ljudi koji je sačinjavaju. Ta nas činjenica dovodi do važnosti odgoja u razvoju svakog društvenog sustava. Za razliku od predstavničkih sustava, koji se po osnovi svoje hijerarhijske strukture grade kroz kompeticiju, direktnodemokratski sustavi se po osnovi svoje horizontalne strukture grade kroz solidarnost. Zajedničko djelovanje podrazumijeva i međusobnu brigu jednih za druge, što se između ostalog može iščitati i u načinu na koji se pristupa tumačenju većine. Za razliku od predstavničkodemokratskih sustava u kojima je za većinu dovoljno 50% + 1 glas, u direktnodemokratskim sustavima teži se konsenzusu. To znači da zajednica ne može biti zadovoljna nekom odlukom ako se dobar dio njenih članova s njom ne slaže, zbog čega je potrebno nastaviti s usuglašavanjem međusobnih stavova (u mnogim direktnodemokratskim zajednicama je konsenzus čak jedini uvjet pod kojim se odluka uopće može donijeti). Zanimljivo je da se u praksi, suprotno očekivanjima skeptika, zajedničke odluke donose s iznenađujućom lakoćom, a da su konsenzusi vrlo česta pojava i u onim zajednicama u kojima nisu obavezni. Praksa je isto tako pokazala da s razvojem kolektivnog odlučivanja i preuzimanja odgovornosti u zajednici raste i stupanj tolerancije i prihvaćanja svih vrsta manjina.

Povijest i sadašnjost bogate su primjerima direktnodemokratskih sustava u cijelom svijetu. U svakom od njih možemo vidjeti da su kvaliteta života i zadovoljstvo članova takvih zajednica rasli. Isto tako možemo vidjeti da se ni jedna od takvih zajednica nije ugasila sama od sebe – ili su bile ugušene od vanjskih neprijateljskih pritisaka ili, ako su ostavljene na miru, uspješno traju još i danas.

Još jedan česti prigovor ide na ideju direktnodemokratskog društva: to sve lijepo zvuči za lokalnu zajednicu, ali neprimjenjivo je na nivou države. Tu opet u fokus dolazi pitanje perspektive – za razliku od predstavničkih sustava koji svoju strukturu grade od vrha nadolje, direktnodemokratski sustavi se stvaraju odozdo. Osnova direktnodemokratskog društva su lokalne zajednice koje na osnovu ravnopravne međusobne suradnje mogu graditi šire asocijacije. Postoje primjeri i takvih oblika udruživanja na temelju kojih se mogu smišljati slična rješenja. Ljudi su inovativna bića, iza sebe već imamo toliko toga što smo u jednom trenutku ostvarili po prvi put. Zašto bismo sad stali? Za početak možemo krenuti s mijenjanjem vlastite lokalne zajednice.

 

www.pocetnica.org
Pitanja i informacije: pocetnica@pocetnica.org

Brošura u PDF-u
http://server.candela-it.com/pocetnica/Brosura-DirDem_pocetnica.org_.pdf

230 KOMENTARA

 1. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks!

 2. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a
  lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you
  can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any
  assistance is very much appreciated.

 3. I was more than happy to uncover this site. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and I
  have you bookmarked to look at new things on your web site.

 4. Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
  with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

 5. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our
  community. Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 6. I don’t even understand how I finished up right here, but I believed this submit was good.
  I do not know who you’re however definitely you are going to a
  well-known blogger in case you are not already.
  Cheers!

 7. Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and
  actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage
  to get anything done.

 8. hello!,I love your writing very a lot! proportion we communicate more approximately your post on AOL?
  I require a specialist in this house to unravel my problem.
  Maybe that is you! Having a look ahead to see you.

 9. Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
  site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve
  had issues with hackers and I’m looking at options for another
  platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good
  platform.

 10. My brother recommended I might like this website. He was once
  entirely right. This publish truly made my day. You cann’t believe just how a lot time I had spent for this information! Thank
  you!

 11. Great blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little
  lost on everything. Would you propose starting with a
  free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m
  totally overwhelmed .. Any tips? Appreciate it!

 12. Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s website link on your page at proper place
  and other person will also do same in support of you.

 13. Hi there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds
  me of my good old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this post to him. Pretty sure he will
  have a good read. Thank you for sharing!

 14. Good day! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new
  initiative in a community in the same niche. Your blog provided
  us useful information to work on. You have done a
  marvellous job!

 15. I’m curious to find out what blog platform you have
  been using? I’m experiencing some small security problems with my latest website and I would like
  to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

 16. Hello there! This article could not be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous
  roommate! He continually kept preaching about this. I am going to forward this information to
  him. Fairly certain he will have a great read. Many thanks
  for sharing!

 17. I was very happy to uncover this site. I wanted to thank you for your time for this
  fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved as a favorite to look at new
  information in your site.

 18. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking
  for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some
  experience with something like this. Please let me know if you
  run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

 19. Hey there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world
  but I’m trying to get started and create my
  own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 20. It’s actually a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 21. I do not even know how I stopped up right here, but I believed this post was once great.

  I do not understand who you are but certainly you’re going to a
  famous blogger if you are not already. Cheers!

 22. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Thank you!

 23. My developer is trying to persuade me to move to
  .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites
  for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 24. Attractive component to content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact
  loved account your weblog posts. Any way I will be subscribing on your augment or even I
  achievement you access persistently quickly.

 25. Its like you learn my mind! You appear to grasp a lot approximately this, such as
  you wrote the guide in it or something. I feel that you just could do
  with some percent to force the message home a little bit, but
  other than that, this is magnificent blog. A fantastic read.
  I will definitely be back.

 26. Your style is very unique compared to other people I have
  read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 27. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s truly informative. I’m going to watch
  out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 28. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 29. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone
  else experiencing problems with your blog. It
  appears like some of the written text within your content are
  running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this
  is happening to them as well? This might be a problem with my web browser
  because I’ve had this happen previously. Many thanks

 30. Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Thanks

 31. Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just cool and that i could suppose you’re an expert
  in this subject. Fine along with your permission let me to
  clutch your RSS feed to stay up to date with imminent post.
  Thanks one million and please carry on the gratifying work.

 32. Thanks for the good writeup. It in truth used to be a
  entertainment account it. Look complicated to more introduced
  agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

 33. Greetings I am so delighted I found your blog page, I really found you
  by accident, while I was researching on Google for
  something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all
  at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read much more, Please do keep up
  the superb jo.

 34. I have been browsing online more than 3 hours nowadays, yet I never discovered any interesting article like yours.
  It’s beautiful value enough for me. Personally, if all site owners
  and bloggers made good content material as you probably did, the
  net will likely be much more helpful than ever before.

 35. If some one wishes to be updated with most recent technologies therefore he must be go
  to see this website and be up to date everyday.

 36. Hey there! I’ve been reading your site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx!
  Just wanted to mention keep up the good job!

 37. Good day very cool website!! Man .. Beautiful ..
  Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?

  I am glad to search out a lot of useful info right here in the submit, we need develop more
  strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 38. I have been surfing on-line greater than three hours nowadays,
  but I by no means found any fascinating article like
  yours. It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all
  webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the internet shall
  be a lot more helpful than ever before.

 39. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Thanks

 40. I was curious if you ever thought of changing the page layout of
  your website? Its very well written; I love what
  youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 41. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment
  is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks!

 42. First of all I want to say excellent blog! I had a quick question in which I’d like
  to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself
  and clear your head before writing. I have had difficulty
  clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing however
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to
  figure out how to begin. Any recommendations or tips?

  Cheers!

 43. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring
  blog writer but I’m still new to the whole thing. Do
  you have any tips and hints for first-time blog
  writers? I’d certainly appreciate it.

 44. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this article to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 45. When I originally commented I appear to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and now whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same
  comment. There has to be a way you can remove me from that service?

  Kudos!

 46. Pretty section of content. I simply stumbled upon your
  website and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I’ll be subscribing on your augment and even I fulfillment
  you get admission to constantly rapidly.

 47. I do accept as true with all the concepts you’ve presented to your post.
  They are really convincing and can certainly work. Nonetheless,
  the posts are too brief for beginners. May you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 48. Thank you for every other excellent article. Where else may anyone get
  that kind of info in such a perfect approach of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the search for such info.

 49. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me
  of my good old room mate! He always kept chatting about
  this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good
  read. Thank you for sharing!

 50. Hello colleagues, how is all, and what you wish for to say on the topic of this
  piece of writing, in my view its actually amazing for me.

 51. Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
  quick shout out and tell you I really enjoy reading through your blog posts.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  deal with the same topics? Thank you!

 52. Right now it appears like Expression Engine is the best blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 53. I have to thank you for the efforts you have put in writing this website.
  I really hope to view the same high-grade blog posts from you later on as
  well. In fact, your creative writing abilities has motivated me
  to get my own blog now 😉

 54. Every weekend i used to pay a visit this web site, for the
  reason that i want enjoyment, for the reason that this this web
  page conations genuinely pleasant funny information too.

 55. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 56. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back
  to your weblog? My blog is in the very same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of
  the information you provide here. Please let me know if this
  ok with you. Thanks a lot!

 57. My partner and I stumbled over here different page and thought I should check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look
  forward to checking out your web page yet again.

 58. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since
  i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to guide others.

 59. Hi there everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and piece of writing is truly fruitful for me,
  keep up posting these types of content.

 60. It’s really a cool and helpful piece of information. I’m happy that you simply shared
  this useful information with us. Please stay
  us up to date like this. Thanks for sharing.

 61. Hello, I believe your site could possibly be having browser
  compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari,
  it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.

  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, wonderful website!

 62. Hello all, here every one is sharing these kinds
  of experience, so it’s fastidious to read this weblog, and I used to go to see this webpage every
  day.

 63. Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding
  skills so I wanted to get guidance from someone with
  experience. Any help would be greatly appreciated!

 64. Thank you for any other great post. Where else could anybody get that kind of information in such a
  perfect approach of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such information.

 65. You can definitely see your expertise in the article you write.

  The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.

  All the time go after your heart.

 66. Hello would you mind stating which blog platform you’re working
  with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having
  a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for
  something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 67. Simply desire to say your article is as astonishing.
  The clearness on your submit is just nice and that i could assume you’re knowledgeable
  in this subject. Well along with your permission let me to grasp your feed to stay updated with coming near near post.
  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 68. Neat blog! Is your theme custom made or
  did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.

  Please let me know where you got your design. Cheers

 69. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth
  enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 70. Usually I don’t learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced
  me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me.
  Thank you, very great article.

 71. My brother suggested I might like this website. He used
  to be entirely right. This publish actually made my day.
  You cann’t consider simply how much time I
  had spent for this info! Thanks!

 72. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You clearly know what youre talking about,
  why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving
  us something enlightening to read?

 73. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 74. Appreciating the commitment you put into your website and detailed information you offer.

  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.
  Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your
  RSS feeds to my Google account.

 75. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Cheers

 76. I wanted to thank you for this fantastic read!! I certainly enjoyed every little bit of it.
  I’ve got you book-marked to look at new things you post…

 77. After going over a number of the blog articles on your site,
  I honestly like your technique of writing a
  blog. I bookmarked it to my bookmark site
  list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and tell me what you think.

 78. When some one searches for his necessary thing, thus he/she needs
  to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 79. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this
  blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 80. Do you have a spam problem on this blog; I also am
  a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us
  have created some nice methods and we are looking to swap methods
  with others, why not shoot me an email if interested.

 81. Its such as you learn my thoughts! You seem to grasp so much about this,
  like you wrote the book in it or something.
  I believe that you simply can do with some p.c. to force the message home a bit, however other
  than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I
  will definitely be back.

 82. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 83. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but
  after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back
  frequently!

 84. Nice blog here! Also your site quite a bit up fast! What web host are you the use of?
  Can I am getting your affiliate link for your host? I wish my web
  site loaded up as quickly as yours lol

 85. If you would like to increase your familiarity just keep visiting this website and be updated with the newest news update posted here.

 86. After checking out a number of the blog posts on your web page, I really like your way of writing a blog.
  I book marked it to my bookmark website list and will be checking back
  soon. Please visit my website too and let me know your opinion.

 87. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share
  some stories/information. I know my readers would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me
  an e mail.

 88. I do not know if it’s just me or if everyone else
  experiencing issues with your blog. It appears like some of the text in your posts are running off the screen. Can someone else please comment
  and let me know if this is happening to them as well? This could be
  a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

 89. I feel this is among the such a lot vital information for
  me. And i am glad studying your article. However should remark on few normal issues, The site taste is perfect, the articles is truly great : D.
  Just right task, cheers

 90. Hey! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a
  marvellous job!

 91. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway,
  just wanted to say excellent blog!

 92. Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this. Please
  let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

 93. Can I just say what a relief to discover someone
  who really understands what they are talking about over the internet.

  You certainly understand how to bring a problem
  to light and make it important. More and more people should read
  this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular given that you most certainly
  have the gift.

 94. Hello, i believe that i saw you visited my blog so i came to go back the choose?.I am attempting to in finding issues to enhance my web site!I suppose its ok to use a
  few of your concepts!!

 95. First of all I want to say wonderful blog! I had a
  quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was curious
  to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Kudos!

 96. I’m not sure why but this site is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 97. After checking out a handful of the blog articles
  on your web page, I really appreciate your technique of blogging.
  I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Please check out my web site as well and let me know what you think.

 98. You are so cool! I don’t believe I have read through
  something like this before. So great to discover another
  person with some unique thoughts on this issue.

  Really.. thank you for starting this up.
  This web site is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 99. Right here is the perfect site for anybody who really wants to understand this topic.
  You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for decades.
  Great stuff, just wonderful!

 100. I was curious if you ever thought of changing the structure of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could
  connect with it better. Youve got an awful lot of text for only
  having one or two images. Maybe you could space it out better?

 101. Its such as you read my mind! You seem to grasp so much
  approximately this, like you wrote the ebook in it or
  something. I feel that you can do with a few percent to pressure the message home a little bit,
  but other than that, that is fantastic blog. A fantastic read.
  I will certainly be back.

 102. Hey there! Do you know if they make any plugins
  to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thanks!

 103. Hi there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels.

  I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from
  your writing. Cheers!

 104. Greate post. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have performed a fantastic job.

  I will certainly digg it and personally recommend to my friends.
  I am sure they will be benefited from this site.

 105. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.
  This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this
  info! Thanks!

 106. Howdy I am so glad I found your website, I really found you by mistake,
  while I was looking on Google for something else, Nonetheless I am
  here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to look over it all at the
  minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome work.

 107. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now
  each time a comment is added I get several e-mails with the
  same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Appreciate it!

 108. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep
  it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
  Many thanks

 109. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 110. We stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out.

  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking over your web page yet again.

 111. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has
  aided me out loads. I am hoping to contribute & assist other customers like
  its aided me. Good job.

 112. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive
  four emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from
  that service? Thank you!

 113. Great blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little
  lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a
  paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed
  .. Any tips? Bless you!

 114. whoah this weblog is magnificent i really like reading your articles.
  Stay up the great work! You recognize, many persons
  are searching round for this information, you could aid them greatly.

 115. I was extremely pleased to find this site.

  I need to to thank you for your time due to this fantastic read!!

  I definitely really liked every bit of it and I have you saved to fav to check
  out new stuff in your website.

 116. Hello! I could have sworn I’ve been to this
  site before but after going through some of the articles I realized it’s new
  to me. Anyways, I’m certainly delighted I found it and I’ll be
  bookmarking it and checking back frequently!

 117. Thanks for another excellent article. The
  place else may just anybody get that kind of information in such an ideal method of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for
  such information.

 118. If you are going for finest contents like myself, only pay a visit
  this web site all the time because it offers feature contents,
  thanks

 119. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thank you!

 120. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to
  my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 121. I’m not sure exactly why but this weblog is loading
  incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem
  on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 122. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful
  if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 123. I just couldn’t depart your site prior to suggesting that I actually loved the usual info an individual provide for your visitors?
  Is gonna be again regularly in order to check up on new posts

 124. Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The full glance of your web
  site is fantastic, as neatly as the content!

 125. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 126. I read this piece of writing fully on the topic of the difference of
  most up-to-date and previous technologies, it’s amazing article.

 127. An interesting discussion is definitely worth comment.
  I believe that you should write more on this subject matter, it may not be
  a taboo matter but typically people don’t speak about
  these issues. To the next! Many thanks!!

 128. Excellent web site you have here.. It’s hard to find high-quality writing
  like yours these days. I really appreciate individuals like you!
  Take care!!

 129. Spot on with this write-up, I really believe that this amazing site needs much more attention. I’ll probably be returning to read
  through more, thanks for the advice!

 130. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and interesting,
  and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is something not enough folks
  are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my hunt for something regarding
  this.

 131. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do
  you need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 132. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone
  during lunch break. I really like the knowledge you present here
  and can’t wait to take a look when I get home. I’m
  amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, superb blog!

 133. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this subject,
  it may not be a taboo matter but generally people don’t discuss such topics.
  To the next! Many thanks!!

 134. You have made some good points there. I looked on the internet for additional
  information about the issue and found most people will go along with your views
  on this site.

 135. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 136. Great site you have here but I was curious if you knew of any discussion boards
  that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get responses from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks!

 137. of course like your web-site however you have to test
  the spelling on several of your posts. Several of them are rife with
  spelling problems and I to find it very bothersome to tell the reality nevertheless I’ll certainly come again again.

Odgovori: